posadzka epoksydowo-kwarcowa

POSADZKA EPOKSYDOWO – KWARCOWA – (KAMIENNY DYWAN) – System 601

do sklepu

W skład systemu posadzkowego 601 wchodzą:

 • Epidian® 6011 + utwardzacz ET – proporcje (100/18) (gruntowanie podłoża) – (produkty powiązane)
 • Epidian® 601 + utwardzacz ET – proporcje (100/20) + piasek kwarcowy – proporcje (600/100) (warstwa podstawowa)
 • Epidian® 607 + utwardzacz KT (100/50) – warstwa zamykająca – (produkty powiązane)

PRODUKTY POSIADAJĄ ATEST PZH ORAZ DEKLARACJE ZGODNOŚCI

 

Epidian® 601 jest niskolepką, klarowną cieczą o barwie jasnożółtej, stanowiącą kompozycję żywicy epoksydowej oraz rozcieńczalnika aktywnego.

Do utwardzania w temperaturze pokojowej stosuje się najczęściej utwardzacz ET w proporcji:
Epidian® 601 – 100 części wagowych
Utwardzacz ET – 20 części wagowych
Można stosować inne utwardzacze, np.: Utwardzacz TFF (27/100), Utwardzacz IDA (50/100), Utwardzacz Z-1 (13/100); dobór zależy od warunków utwardzania i zastosowania utwardzonego tworzywa. Utwardzanie przy użyciu utwardzacza TFF jest możliwe w niskich temperaturach, od 5°C.

 

Tabela przedstawia potrzebną ilość (w gramach) utwardzacza do utwardzenia 100 gram Epidianu 601

 

Typ utwardzacza
Żywica PAT Saduramid
ET IDA IDA-2 IDA-4 KT PAC 115 140 PF 10/50 TFF Z-1
Epidian® 601 20 50 40 50 60-100 60-100 50-60 27 13

Czas żelowania 100g kompozycji w temp. pokojowej:
Epidian® 601 + Utwardzacz TFF (27/100) min. 20 minut
Epidian® 601 + Utwardzacz ET (20/100) min. 40 minut
Epidian® 601 + Utwardzacz IDA (50/100) min. 50 minut
Epidian® 601 + Utwardzacz Z-1 (13/100) min. 40 minut

 

Możliwości stosowania:

 • do impregnacji, wzmacniania i zabezpieczania betonu przed pyleniem
 • jako syciwo laminatów z włókna szklanego
 • do wykonywania posadzki typu szpachlowego System 601
 • do sporządzania kompozycji z wypełniaczami,
 • do sporządzania powłok bezrozpuszczalnikowych,
 • składnik szpachlówek

 

Właściwości fizykochemiczne:

 • Postać: niskolepka ciecz
 • Barwa: jasnożółta do żółtej
 • Temperatura wrzenia: ok. 210°C (początek)
 • Temperatura zapłonu: 180°C
 • Równoważnik epoksydowy: 182 – 200
 • Liczba epoksydowa: 0,50-0,55 mol/100g
 • Gęstość w 25°C: ok. 1,14 g/cm3
 • Lepkość w 25°C: 700 – 1100 mPa s
 • Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
 • Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w: ketonach, estrach, alkoholach i węglowodorach aromatycznych

 

Parametry wytrzymałościowe Epidianu® 601 po utwardzeniu w czasie 7 dni w temperaturze pokojowej

 

Badany parametr Ep-601+Utw.ET Ep-601+Utw.TFF Ep-601+Utw.IDA
Naprężenie zrywające, MPa 50-60 65-75 40-50
Wytrzymałość na zginanie, MPa 90-110 100-115 70-85
Wytrzymałość na ściskanie, MPa 110-120 110-120 70-80
Twardość metodą wciskania kulki, MPa 120-140 120-140 70-100
Temperatura ugięcia wg Martensa , °C 65-75 65-70 40-50

Odporność chemiczna Epidianu® 601 po utwardzeniu Utwardzaczem Z-1 w czasie 14 dni w temperaturze pokojowej

„ + „ – odporność bardzo dobra
„ 0 „ – odporność średnia
„ – „ – brak odporności

Czas ekspozycji – 1 miesiąc

 

 

Środowisko agresywne Ep-601+Utw.ET Ep-601+Utw. IDA Ep-601+Utw.TFF
Woda wodociągowa + + +
Wodorotlenek sodu 10% + + +
Wodorotlenek sodu 30% + + +
Wodorotlenek sodu 45% + + +
Kwas solny 10% + + +
Kwas solny stężony + 0 +
Kwas siarkowy 20% + + +
Kwas fosforowy 10% + + +
Kwas azotowy 10% + + +
Kwas octowy 5% + +
Kwas cytrynowy 10% + + +
Węglan sodu 10% + + +
Sól kuchenna 20% + + +
Etanol 45% + 0 +
Etanol 96% 0 +
Toluen
Ksylen + + +
Aceton
Octan etylu
Benzyna + + +
Perhydrol 3% + + +
Amoniak 10% + + +

 

POSADZKA EPOKSYDOWO – KWARCOWA – (KAMIENNY DYWAN) – System 601
 

 Zużycie (posadzka o grubości 3mm):

 

GRUNTOWANIE Epidian® 6011 0,16 do 0,33 kg/m2 + utwardzacz ET
Piasek kwarcowy ok. 1,5 kg/m2  
WARSTWA PODSTAWOWA Epidian® 601 ok. 0,75 kg/m2 + utwardzacz ET
Piasek kwarcowy barwiony ok. 5,1 kg/m2  
WARSTWA ZAMYKAJĄCA Epidian® 607 ok. 0,25 kg/m2 + utwardzacz KT

 

GRUNTOWANIE PODŁOŻA: EPIDIAN® 6011 + utw. ET


Do gruntowania podłoża stosuje się kompozycję epoksydową Epidian® 6011 z utwardzaczem ET. Przed użyciem należy składniki kompozycji wymieszać w proporcjach:

Epidian® 6011 — 100 cz. wag.
utwardzacz ET — 18 cz. wag.

Jednorazowo należy przygotować porcje mieszaniny nie większe niż 3 kg. Czas przydatności do użycia — około 10 minut. Roztwór gruntujący nanosić pędzlem, szczotką lub przy pomocą rakli gumowej. Gruntowanie wykonać w taki sposób, aby na powierzchni podłoża nie tworzyły się widoczne skupiska roztworu gruntującego (powinien zostać całkowicie wchłonięty przez beton). Podłoże mało chłonne gruntować jenokrotnie, o większej chłonności dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakładać po utwardzeniu pierwszej.

 

WARSTWA PODSTAWOWA: EPIDIAN® 601 + utw. ET + piasek

 

Sposób wykonania warstwy podstawowej – SYSTEM 601

Dokładnie wymieszać Epidian 601, następnie przygotować spoiwo mieszając składniki w następujących proporcjach:

 • Epidian® 601 — 100 cz. wag.
 • utwardzacz ET — 20 cz. wag.

Do tak uzyskanego spoiwa dodać piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,2-0,8 mm w proporcji: 60 cz. wag. piasku kwarcowego na 10 cz. wag. spoiwa. Całość dokładnie wymieszać zachowując możliwie krótki czas mieszania do całkowitego zwilżenia piasku. Przygotować niewielkie proporcje, możliwe do przerobienia w ciągu kilkunastu minut. Masę posadzkową nakładać na zagruntowany beton za pomocą łaty ze stali nierdzewnej lub zacieraczką mechaniczną. Nałożoną masę pozostawić do utwardzenia przez 16-24 godz. w temp. 20°C.

 

Alternatywnie można wykonać warstwę podstawową jako tzw. ‚kamienny dywan’. Składa się ona wówczas z bezbarwnego spoiwa: Epidian® 607 (100 cz. wag) z utwardzaczem KT (50 cz. wag.) oraz barwnego piasku kwarcowego.

 

WARSTWA ZAMYKAJĄCA: EPIDIAN® 607 + utw. KT


Po utwardzeniu warstwy podstawowej nałożyć warstwę zamykającą składającą się z Epidianu® 607 i utwardzacza KT zmieszanych w proporcjach:

 • Epidian® 607 — 100 cz. wag.
 • utwardzacz KT — 50 cz. wag.

Jednorazowo przygotować porcje mieszaniny nie większe niż 3 kg. Czas przydatności do użycia to ok. 10 min. Przygotowaną kompozycję rozlać na utwardzoną powierzchnię i rozprowadzić równomiernie gumową raklą aż do uzyskania jednolicie nasączonej powierzchni. Pozostawić do utwardzenia przez 24. godz. w temp. 20°C.

 

Utwardzanie kompozycji Epidian® 607 + Utwardzacz TFF, KT, Z-1 w temperaturze pokojowej należy prowadzić w czasie 7 dni w celu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej oraz w czasie 14 dni w celu osiągnięcia odporności chemicznej. Podczas stosowania należy przygotowywać niewielkie porcje kompozycji, które zostaną zużyte w ciągu kilkunastu minut.

 

Przykłady posadzek epoksydowo – kwarcowych:

 

Właściwości fizyczne posadzki

Właściwości (Jedn.) SYSTEM 601
Gęstość w stanie nieutwardzonym (g/cm3) 1,90-2,00
Skurcz liniowy (%) ≤ 0,10
Wytrzymałość na zginanie (MPa) ≥ 40
Wytrzymałość na ściskanie (MPa) ≥ 50
Twardość metodą wciskania kulki (MPa) ≥ 100
Odporność na uderzenia metodą pośrednią (mm2) ≤ 70
Odporność na ścieranie: tarczą Boehmego (cm3/50 cm2) ≤ 12
Odporność na ścieranie: udarowe (aparat RS-1) (Liczba obr.) 3000-5000
Współczynnik tarcia kinetycznego dla powierzchni suchej ≥ 0,24
Współczynnik tarcia kinetycznego dla powierzchni mokrej ≥ 0,12
Współczynnik tarcia kinetycznego dla powierzchni zaoliwionej ≥ 0,08
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej* (1/°C) ≤ 9·10-5
Przyczepność do betonu (MPa) ≥ 1,5
Nasiąkliwość wodą po 28 dniach (%) ≤ 2,0
Klasyfikacja ogniowa wyrobu trudno zapalny
Własności antypoślizgowe ≥ R 9

Chemoodporność posadzek wykonanych na bazie Epidianu® 601

Chemoodporność/ metoda badań

Próbki sezonowano przez okres 14 dni w temperaturze pokojowej (ok. 20°C). Następnie całkowicie zanurzono w agresywnych roztworach na 1 miesiąc, oceniając wpływ poszczególnych mediów na zmianę masy próbki i jej wygląd.

Kryteria oceny odporności chemicznej próbki

‚+’ — odporność bardzo dobra (dopuszczalne lekkie zmatowienie),
‚±’ — odporność średnia (dopuszczalna nieznaczna zmiana barwy i zmatowienie),
‚—’ — brak odporności (duże zmiany barwy, uszkodzenie struktury).

 

 

Środowisko agresywne System 601
Kwas solny 10% + +
Kwas solny stężony ±
Kwas azotowy 10% +
Kwas siarkowy 20% +
Kwas fosforowy 10% ±
Kwas octowy 5% +
Wodorotlenek sodu 10% +
Wodorotlenek sodu 30% +
Amoniak 10% +
Sól kuchenna 20% +
Alkohol etylowy 45% ±
Alkohol etylowy 96%
Ksylen
Benzyna +
Fenol, roztwór 1% +
Woda wodociągowa +

 

Produkty w oryginalnych fabrycznych opakowaniach

Jakość gwarantowana aktualnym atestem producenta.

do sklepu