Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Posadzka antyelektrostatyczna

POSADZKA ANTYELEKTROSTATYCZNA – system 562

do sklepu

W skład systemu posadzkowego 562 wchodzą:

 • Epidian® 6011 + utwardzacz ET – proporcje (100/18) (gruntowanie podłoża)
 • Suszony piasek kwarcowy (warstwa polepszająca przyczepność)
 • Epidian® 562 + utwardzacz Z-1 – proporcje (100/05)  (warstwa podstawowa)

 

Zużycie (posadzka o grubości 3mm):

 

GRUNTOWANIE Epidian® 6011
0,16 do 0,33 kg/m2 + utwardzacz ET
Piasek kwarcowy ok. 1,5 kg/m2  
WARSTWA PODSTAWOWA Epidian® 562 ok. 4,28 kg/m2 + utwardzacz Z-1

 

 

EPIDIAN®  562

 

Epidian® 562 należy nanosić na zagruntowane podłoże

Preparat gruntujący – Epidian® 6011 + utardzacz ET

Epidian® 6011 może służyć jako grunt, a także jako spoiwo do piasku kwarcowego (szpachla do ubytków w posadzce, lub masa do wykonania cokolika).

 

SYSTEM 562 – POSADZKA ANTYELEKTROSTATYCZNA

 

Wyrób pasiada ATEST PZH

 

Skład:

Składnik A — modyfikowana żywica epoksydowa – Epidian® 562 (z wypełniaczami),
Składnik B — poliamina alifatyczna – utwardzacz Z-1.

 

Do utwardzania w temperaturze pokojowej stosuje się:

Składnik AEpidian® 562: 100 cz. wag.
Składnik Butwardzacz Z-1:  5 cz. wag.

Przed użyciem składniki należy dokładnie wymieszać

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczona jest do stosowania w obiektach, w których istnieje zagrożenie wybuchowe i pożarowe, np.: hale produkcyjne, malarnie, magazyny materiałów łatwo palnych itp. Zalecany jest także do pomieszczeń w których wymagana jest posadzka nie gromadząca ładunków elektrycznych.

 

Wygląd posadzki
Prawidłowo wykonana posadzka wg instrukcji powinna mieć równą, lekko matową powierzchnię o czarnej barwie.
Właściwości elektrostatyczne i zużycie masy
Posadzki wykonane z Epidianu® 562 nie iskrzą i nie gromadzą ładunków elektrycznych na powierzchni. Po zagruntowaniu, a przed wylaniem powłoki przewodzącej ładunki z Epidianu® 562 z utwardzaczem Z-1 należy zamontować siatkę z taśmy miedzianej lub aluminiowej odprowadzającej ładunki (układ uziemiający powinien wykonać specjalista elektryk).

WYKONANIE:

Na zagruntowanej powierzchni należy wykonać instalację odprowadzającą ładunki elektryczne do uziemienia (zamocować siatkę miedzianą lub samoprzylepną taśmę miedzianą). Instalację uziemiającą winien wykonać uprawniony elektryk. Sładniki kompzycji posadzkowej wymieszać w proporcjach:

 • Epidian® 562 — 100 cz. wag.
 • utwardzacz Z-1 — 5 cz. wag.

Operację mieszania wykonać w następujący sposób:
Do wymieszanej, barwnej żywicy dodać odpowiednią ilość utwardzacza i mieszać mieszadłem wolnoobrotowym do momentu uzyskania jednorodnej masy. Można stosować wiertarki o maksymalnej prędkości do 400 obr/min. Tworzenie się smug wskazuje, że masa jest niedostatecznie wymieszana. Należy zwracać uwagę, czy masa jest jednorodna, tj. czy nie zmieszana żywica nie przylgnęła do ścian i dna naczynia. Zachować możliwie krótki okres mieszania 3-5 minut (zbyt długie mieszanie powoduje silne napowietrznienie masy).

Po wymieszaniu przelać mieszaninę do innego naczynia (najlepiej z polietylenu), ponownie wymieszać, po czym wylać na zagruntowaną powierzchnię i równomiernie rozprowadzić na wymaganą grubość za pomocą kielni, szpachli lub rakli dystansowej.

Świeżo naniesioną masę posadzkową starannie odpowietrzyć “wałkując” ją wałkiem z twardego włosia lub tworzywa. Najlepiej przygotować niewielkie porcje mieszaniny (ok. 10 kg). Jeżeli istnieje możliwość szybkiego przerobu, można przygotować większą ilość mieszaniny do 50 kg, stosując odpowiednie mieszarki. Czas od momentu zmieszania składników do rozprowadzenia masy na podłożu nie może przekraczać kilkunastu minut.

 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Jednym z głównych czynników decydujących o jakości posadzki jest prawidłowo przygotowane podłoże betonowe o odpowiedniej wytrzymałości. Jego minimalna wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić 25 MPa, a na rozciąganie 1,5 MPa. Podłoże musi być zabezpieczone przed wilgocią zgodnie z metodami stosowanymi w budownictwie. Świeży beton należy sezonować co najmniej 28 dni. Powierzchnia podłoża pod posadzkę musi być czysta, sucha (dopuszczalna zawartość wilgoci 4%) oraz chłonna (odpowiednio szorstka). Należy dokładnie usunąć zanieczyszczenia takie, jak: stwardniały tynk, mleczko cementowe, resztki farby oraz substancje o działaniu antyadhezyjnym (oleje, tłuszcze, parafina, smary). Stosowane są różne metody oczyszczania powierzchni m.in.: śrutowanie, piaskowanie, wypalanie itp. Po oczyszczeniu podłoże należy dokładnie odkurzyć (najlepiej odkurzaczem przemysłowym). Ubytki i nierówności podłoża zagruntować, wypełnić i wyrównać szpachlówką epoksydową, zachowując pewną szorstkość, zwiększającą przyczepność nakładanej powłoki.

DANE TECHNICZNE:

Właściwości fizyczne posadzek

Właściwości

SYSTEM 562

Gęstość w stanie nieutwardzonym (g/cm3) 1,45-1,55
Skurcz liniowy (%) ≤ 0,20
Wytrzymałość na zginanie (MPa) ≥ 25
Wytrzymałość na ściskanie (MPa) ≥ 50
Twardość metodą ściskania kulki (MPa) ≥ 100
Odporność na uderzenia metodą pośrednią (mm2) ≤ 100
Odporność na ścieranie: tarczą Boehmego (cm3/50 cm2) ≤ 25
Odporność na ścieranie: udarowe (aparat RS-1) (liczba obrotów) 5000
Współczynnik tarcia kinetycznego dla powierzchni suchej ≥ 0,24
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej* (1/°C) ≤ 4,5 ·10-5
Przyczepność do betonu (MPa) ≥ 1,2
Nasiąkliwość wodą po 28 dniach (%) ≤ 2,0
Klasyfikacja ogniowa wyrobu trudno zapalny
Opór upływu Ru (przy grubości 5 mm) (Ω) ≤ 1·106

* w zakresie temperatur 0-40°C

 

Chemoodporność posadzek wykonanych na bazie Epidianu® 562

Chemoodporność/ metoda badań

Próbki sezonowano przez okres 14 dni w temperaturze pokojowej (ok. 20°C). Następnie całkowicie zanurzono w agresywnych roztworach na 1 miesiąc, oceniając wpływ poszczególnych mediów na zmianę masy próbki i jej wygląd.

Kryteria oceny odporności chemicznej próbki

‚+’ — odporność bardzo dobra (dopuszczalne lekkie zmatowienie),
‚±’ — odporność średnia (dopuszczalna nieznaczna zmiana barwy i zmatowienie),
‚—’ — brak odporności (duże zmiany barwy, uszkodzenie struktury).

Środowisko SYSTEM 562
Kwas solny 10% +
Kwas solny stężony b.d.
Kwas azotowy 10% +
Kwas siarkowy 20% +
Kwas fosforowy 10% b.d.
Kwas octowy 5% +
Wodorotlenek sodu 10% +
Wodorotlenek sodu 30% b.d.
Amoniak 10% +
Sól kuchenna 20% +
Alkohol etylowy 45% +
Alkohol etylowy 96% b.d.
Ksylen +
Benzyna +
Fenol, roztwór 1% +
Woda wodociągowa +

Produkty w oryginalnych fabrycznych opakowaniach.

Jakość gwarantowana aktualnym atestem producenta.

do sklepu

BHP:

Posadzki epoksydowe po utwardzeniu są fizjologicznie obojętne dla organizmu ludzkiego. Składniki masy posadzkowej i roztworu gruntującego w stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia. U osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać uczulenia. Podczas wykonywania posadzek epoksydowych należy zachować szczególne środki ostrożności. Pomieszczenia w których przygotowuje się i wylewa masy podłogowe muszą być dobrze wentylowane, zwłaszcza jeżeli są małe. Pracownicy powinni używać: ubrania, buty, okulary i rękawice ochronne.

W przypadku polania skóry (szczególnie niebezpieczne są utwardzacze) należy natychmiast oblane miejsce zmyć wodą, następnie wodą z mydłem i natłuścić kremem. Skórę zabrudzoną masą żywiczną należy natychmiast oczyścić i zmyć wodą, a następnie wodą z mydłem i natłuścić kremem. W przypadku wystąpienia uczulenia, udać się do lekarza. Przy pracy z kompozycjami posadzkowymi muszą być ściśle przestrzegane przepisy przeciwpożarowe. W pobliżu stanowiska pracy nie wolno używać otwartego ognia (zakaz palenia tytoniu). Instalacja oświetleniowa i wentylacja może być używana tylko w wykonaniu przeciwwybuchowym. Składniki mas posadzkowych są środkami szkodliwymi i nie mogą dostać się do kanalizacji i wód gruntowych.

posadzka epoksydowo-kwarcowa

POSADZKA EPOKSYDOWO – KWARCOWA – (KAMIENNY DYWAN) – System 601

do sklepu

W skład systemu posadzkowego 601 wchodzą:

 • Epidian® 6011 + utwardzacz ET – proporcje (100/18) (gruntowanie podłoża) – (produkty powiązane)
 • Epidian® 601 + utwardzacz ET – proporcje (100/20) + piasek kwarcowy – proporcje (600/100) (warstwa podstawowa)
 • Epidian® 607 + utwardzacz KT (100/50) – warstwa zamykająca – (produkty powiązane)

PRODUKTY POSIADAJĄ ATEST PZH ORAZ DEKLARACJE ZGODNOŚCI

 

Epidian® 601 jest niskolepką, klarowną cieczą o barwie jasnożółtej, stanowiącą kompozycję żywicy epoksydowej oraz rozcieńczalnika aktywnego.

Do utwardzania w temperaturze pokojowej stosuje się najczęściej utwardzacz ET w proporcji:
Epidian® 601 – 100 części wagowych
Utwardzacz ET – 20 części wagowych
Można stosować inne utwardzacze, np.: Utwardzacz TFF (27/100), Utwardzacz IDA (50/100), Utwardzacz Z-1 (13/100); dobór zależy od warunków utwardzania i zastosowania utwardzonego tworzywa. Utwardzanie przy użyciu utwardzacza TFF jest możliwe w niskich temperaturach, od 5°C.

 

Tabela przedstawia potrzebną ilość (w gramach) utwardzacza do utwardzenia 100 gram Epidianu 601

 

Typ utwardzacza
Żywica PAT Saduramid
ET IDA IDA-2 IDA-4 KT PAC 115 140 PF 10/50 TFF Z-1
Epidian® 601 20 50 40 50 60-100 60-100 50-60 27 13

Czas żelowania 100g kompozycji w temp. pokojowej:
Epidian® 601 + Utwardzacz TFF (27/100) min. 20 minut
Epidian® 601 + Utwardzacz ET (20/100) min. 40 minut
Epidian® 601 + Utwardzacz IDA (50/100) min. 50 minut
Epidian® 601 + Utwardzacz Z-1 (13/100) min. 40 minut

 

Możliwości stosowania:

 • do impregnacji, wzmacniania i zabezpieczania betonu przed pyleniem
 • jako syciwo laminatów z włókna szklanego
 • do wykonywania posadzki typu szpachlowego System 601
 • do sporządzania kompozycji z wypełniaczami,
 • do sporządzania powłok bezrozpuszczalnikowych,
 • składnik szpachlówek

 

Właściwości fizykochemiczne:

 • Postać: niskolepka ciecz
 • Barwa: jasnożółta do żółtej
 • Temperatura wrzenia: ok. 210°C (początek)
 • Temperatura zapłonu: 180°C
 • Równoważnik epoksydowy: 182 – 200
 • Liczba epoksydowa: 0,50-0,55 mol/100g
 • Gęstość w 25°C: ok. 1,14 g/cm3
 • Lepkość w 25°C: 700 – 1100 mPa s
 • Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
 • Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w: ketonach, estrach, alkoholach i węglowodorach aromatycznych

 

Parametry wytrzymałościowe Epidianu® 601 po utwardzeniu w czasie 7 dni w temperaturze pokojowej

 

Badany parametr Ep-601+Utw.ET Ep-601+Utw.TFF Ep-601+Utw.IDA
Naprężenie zrywające, MPa 50-60 65-75 40-50
Wytrzymałość na zginanie, MPa 90-110 100-115 70-85
Wytrzymałość na ściskanie, MPa 110-120 110-120 70-80
Twardość metodą wciskania kulki, MPa 120-140 120-140 70-100
Temperatura ugięcia wg Martensa , °C 65-75 65-70 40-50

Odporność chemiczna Epidianu® 601 po utwardzeniu Utwardzaczem Z-1 w czasie 14 dni w temperaturze pokojowej

„ + „ – odporność bardzo dobra
„ 0 „ – odporność średnia
„ – „ – brak odporności

Czas ekspozycji – 1 miesiąc

 

 

Środowisko agresywne Ep-601+Utw.ET Ep-601+Utw. IDA Ep-601+Utw.TFF
Woda wodociągowa + + +
Wodorotlenek sodu 10% + + +
Wodorotlenek sodu 30% + + +
Wodorotlenek sodu 45% + + +
Kwas solny 10% + + +
Kwas solny stężony + 0 +
Kwas siarkowy 20% + + +
Kwas fosforowy 10% + + +
Kwas azotowy 10% + + +
Kwas octowy 5% + +
Kwas cytrynowy 10% + + +
Węglan sodu 10% + + +
Sól kuchenna 20% + + +
Etanol 45% + 0 +
Etanol 96% 0 +
Toluen
Ksylen + + +
Aceton
Octan etylu
Benzyna + + +
Perhydrol 3% + + +
Amoniak 10% + + +

 

POSADZKA EPOKSYDOWO – KWARCOWA – (KAMIENNY DYWAN) – System 601
 

 Zużycie (posadzka o grubości 3mm):

 

GRUNTOWANIE Epidian® 6011 0,16 do 0,33 kg/m2 + utwardzacz ET
Piasek kwarcowy ok. 1,5 kg/m2  
WARSTWA PODSTAWOWA Epidian® 601 ok. 0,75 kg/m2 + utwardzacz ET
Piasek kwarcowy barwiony ok. 5,1 kg/m2  
WARSTWA ZAMYKAJĄCA Epidian® 607 ok. 0,25 kg/m2 + utwardzacz KT

 

GRUNTOWANIE PODŁOŻA: EPIDIAN® 6011 + utw. ET


Do gruntowania podłoża stosuje się kompozycję epoksydową Epidian® 6011 z utwardzaczem ET. Przed użyciem należy składniki kompozycji wymieszać w proporcjach:

Epidian® 6011 — 100 cz. wag.
utwardzacz ET — 18 cz. wag.

Jednorazowo należy przygotować porcje mieszaniny nie większe niż 3 kg. Czas przydatności do użycia — około 10 minut. Roztwór gruntujący nanosić pędzlem, szczotką lub przy pomocą rakli gumowej. Gruntowanie wykonać w taki sposób, aby na powierzchni podłoża nie tworzyły się widoczne skupiska roztworu gruntującego (powinien zostać całkowicie wchłonięty przez beton). Podłoże mało chłonne gruntować jenokrotnie, o większej chłonności dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakładać po utwardzeniu pierwszej.

 

WARSTWA PODSTAWOWA: EPIDIAN® 601 + utw. ET + piasek

 

Sposób wykonania warstwy podstawowej – SYSTEM 601

Dokładnie wymieszać Epidian 601, następnie przygotować spoiwo mieszając składniki w następujących proporcjach:

 • Epidian® 601 — 100 cz. wag.
 • utwardzacz ET — 20 cz. wag.

Do tak uzyskanego spoiwa dodać piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,2-0,8 mm w proporcji: 60 cz. wag. piasku kwarcowego na 10 cz. wag. spoiwa. Całość dokładnie wymieszać zachowując możliwie krótki czas mieszania do całkowitego zwilżenia piasku. Przygotować niewielkie proporcje, możliwe do przerobienia w ciągu kilkunastu minut. Masę posadzkową nakładać na zagruntowany beton za pomocą łaty ze stali nierdzewnej lub zacieraczką mechaniczną. Nałożoną masę pozostawić do utwardzenia przez 16-24 godz. w temp. 20°C.

 

Alternatywnie można wykonać warstwę podstawową jako tzw. ‚kamienny dywan’. Składa się ona wówczas z bezbarwnego spoiwa: Epidian® 607 (100 cz. wag) z utwardzaczem KT (50 cz. wag.) oraz barwnego piasku kwarcowego.

 

WARSTWA ZAMYKAJĄCA: EPIDIAN® 607 + utw. KT


Po utwardzeniu warstwy podstawowej nałożyć warstwę zamykającą składającą się z Epidianu® 607 i utwardzacza KT zmieszanych w proporcjach:

 • Epidian® 607 — 100 cz. wag.
 • utwardzacz KT — 50 cz. wag.

Jednorazowo przygotować porcje mieszaniny nie większe niż 3 kg. Czas przydatności do użycia to ok. 10 min. Przygotowaną kompozycję rozlać na utwardzoną powierzchnię i rozprowadzić równomiernie gumową raklą aż do uzyskania jednolicie nasączonej powierzchni. Pozostawić do utwardzenia przez 24. godz. w temp. 20°C.

 

Utwardzanie kompozycji Epidian® 607 + Utwardzacz TFF, KT, Z-1 w temperaturze pokojowej należy prowadzić w czasie 7 dni w celu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej oraz w czasie 14 dni w celu osiągnięcia odporności chemicznej. Podczas stosowania należy przygotowywać niewielkie porcje kompozycji, które zostaną zużyte w ciągu kilkunastu minut.

 

Przykłady posadzek epoksydowo – kwarcowych:

 

Właściwości fizyczne posadzki

Właściwości (Jedn.) SYSTEM 601
Gęstość w stanie nieutwardzonym (g/cm3) 1,90-2,00
Skurcz liniowy (%) ≤ 0,10
Wytrzymałość na zginanie (MPa) ≥ 40
Wytrzymałość na ściskanie (MPa) ≥ 50
Twardość metodą wciskania kulki (MPa) ≥ 100
Odporność na uderzenia metodą pośrednią (mm2) ≤ 70
Odporność na ścieranie: tarczą Boehmego (cm3/50 cm2) ≤ 12
Odporność na ścieranie: udarowe (aparat RS-1) (Liczba obr.) 3000-5000
Współczynnik tarcia kinetycznego dla powierzchni suchej ≥ 0,24
Współczynnik tarcia kinetycznego dla powierzchni mokrej ≥ 0,12
Współczynnik tarcia kinetycznego dla powierzchni zaoliwionej ≥ 0,08
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej* (1/°C) ≤ 9·10-5
Przyczepność do betonu (MPa) ≥ 1,5
Nasiąkliwość wodą po 28 dniach (%) ≤ 2,0
Klasyfikacja ogniowa wyrobu trudno zapalny
Własności antypoślizgowe ≥ R 9

Chemoodporność posadzek wykonanych na bazie Epidianu® 601

Chemoodporność/ metoda badań

Próbki sezonowano przez okres 14 dni w temperaturze pokojowej (ok. 20°C). Następnie całkowicie zanurzono w agresywnych roztworach na 1 miesiąc, oceniając wpływ poszczególnych mediów na zmianę masy próbki i jej wygląd.

Kryteria oceny odporności chemicznej próbki

‚+’ — odporność bardzo dobra (dopuszczalne lekkie zmatowienie),
‚±’ — odporność średnia (dopuszczalna nieznaczna zmiana barwy i zmatowienie),
‚—’ — brak odporności (duże zmiany barwy, uszkodzenie struktury).

 

 

Środowisko agresywne System 601
Kwas solny 10% + +
Kwas solny stężony ±
Kwas azotowy 10% +
Kwas siarkowy 20% +
Kwas fosforowy 10% ±
Kwas octowy 5% +
Wodorotlenek sodu 10% +
Wodorotlenek sodu 30% +
Amoniak 10% +
Sól kuchenna 20% +
Alkohol etylowy 45% ±
Alkohol etylowy 96%
Ksylen
Benzyna +
Fenol, roztwór 1% +
Woda wodociągowa +

 

Produkty w oryginalnych fabrycznych opakowaniach

Jakość gwarantowana aktualnym atestem producenta.

do sklepu

posadzka samopoziomująca

Posadzka samopoziomująca – system Epidian Floor S1

do sklepu

SYSTEM POSADZKOWY EPIDIAN®FLOOR S1 przeznaczony jest do stosowania w obiektach budownictwa przemysłowego, w tym również branży żywnościowej, a także w pomieszczeniach mieszkalnych.

WŁAŚCIWOŚCI:

 •  Wysoka odporność chemiczna
 • Wysoka odporność mechaniczna
 • Estetyka
 • Barwne wykończenie powierzchni
 • Wodoszczelność
 • Zwiększona odporność na ścieranie
 • Łatwość w utrzymaniu czystości
 • Nie zawiera nonylofenolu
 • Błyszcząca powierzchnia

 

Żywica epoksydowa Epidian® FLOOR S1 jest składnikiem systemu posadzkowego EPIDIAN FLOOR S1

W skład systemu wchodzą:

1. Epidian® FLOOR G1  + utwardzacz U1 (gruntowanie podłoża)

2. Epidian® FLOOR S1 + utwardzacz U1 (warstwa zasadnicza)

 

 • Dokup preparat gruntujący: Epidian® FLOOR G1
 • Dokup utwardzacz U1: dostępne w dziale UTWARDZACZE DO ŻYWIC EPOKSYDOWYCH

 

Zużycie:

GRUNTOWANIE: Epidian® FLOOR G1 z utwardzaczem U1 (w zależności od chłonności podłoża): 0,2 do 0,4 kg/m2

WARSTWA PODSTAWOWA: Epidian FLOOR S1 z utwardzaczem U1 (w zależności od struktury podłoża): 1,3 do 1,4 kg/mm

 

SYSTEM  EPIDIAN FLOOR S1

Poprawne wykonanie posadzki w tym systemie wymaga pewnej wprawy i doświadczenia.

Posadzka posiada certyfikat PZH

Przykładowe zastosowanie:

 •  hale i korytarze w zakładach przemysłowych,
 • garaże zajezdnie autobusowe,
 • obiekty reprezentacyjne,
 • pomieszczenia techniczne w biurach i szkołach,
 • magazyny, mleczarnie, browary, zakłady spożywcze,
 • łaźnie, pomieszczenia socjalne,
 • pomieszczenia sterylne w zakładach farmaceutycznych


STRUKTURA SYSTEMU:

System FLOOR S1 to wysokiej jakości dekoracyjna posadzka epoksydowa.

 • WARSTWA GRUNTUJĄCA: wykonana z kompozycji Epidian ® FLOOR G1 + Utwardzacz U1
 • WARSTWA PODSTAWOWA: wykonana z kompozycji Epidian® FLOOR S1 + Utwardzacz U1

 

kompozycja Epidian FLOOR G1:
Składnik A — Epidian FLOOR G1 , modyfikowana żywica epoksydowa o niskiej lepkości
Składnik B — Utwardzacz U1, modyfikowana amina cykloalifatyczna

kompozycja FLOOR S1:
Składnik A — Epidian FLOOR S1, modyfikowana żywica epoksydowa zawierająca pigmenty nieorganiczne i wypełniacze
Składnik B — Utwardzacz U1, modyfikowana amina cykloalifatyczna

Kolorystyka wg wzornika kolorów RAL


INSTRUKCJA WYKONANIA:

Przygotowanie podłoża:

Jednym z głównych czynników decydujących o jakości posadzki jest prawidłowo przygotowane podłoże betonowe o odpowiedniej wytrzymałości. Minimalna wytrzymałości na ściskanie powinna wynosić 25 MPa, a na rozciąganie 1,5 MPa. Podłoże musi być zabezpieczone przed wilgocią zgodnie z metodami stosowanymi w budownictwie. Świeży beton należy sezonować co najmniej 28 dni. Powierzchnia podłoża pod posadzkę musi być czysta, sucha (dopuszczalna zawartość wilgoci 4%) oraz chłonna (odpowiednio szorstka). Zanieczyszczenia takie, jak: stwardniały tynk, mleczko cementowe, reszki farby, substancje o działaniu antyadhezyjnym (oleje, tłuszcze, parafina, smary), należy dokładnie usunąć. Stosowane są różne metody oczyszczania powierzchni m.in.: śrutowanie, piaskowanie, wypalanie itp.
Po oczyszczeniu podłoże należy dokładnie odkurzyć (najlepiej odkurzaczem przemysłowym). Ubytki i nierówności podłoża zagruntować, wypełnić szpachlówką epoksydową i wyrównać, zachowując pewną szorstkość

Warunki utwardzania:

Temperatura i wilgotność powietrza w czasie przygotowania, nakładania i utwardzania kompozycji epoksydowych maja duży wpływ na jakość i właściwości wykonanej powłoki. Optymalne warunki pracy to temperatura 20°C (nie niższa niż 15°C) i wilgotność względna powietrza 65%. Przy wyższej wilgotności na utwardzonej powłoce mogą wystąpić zmętnienia, kwaterowanie, kleistość. Szczególnie krytyczny wpływ na wygląd i jakość powłoki ma obniżenie temperatury podłoża podczas utwardzania poniżej temperatury punktu rosy.
Tworzące się w tych warunkach krople kondensatu na powierzchni posadzki zdecydowanie obniżają również przyczepność. W przypadku wykonywania powłok wielowarstwowych kolejna warstwa w żadnym wypadku nie może być nakładana, jeżeli temperatura podłoża jest niższa lub równa temperaturze punktu rosy. Musi być wyższa o co najmniej 3 st.C. Przed rozpoczęciem prac posadzkowych należy zmierzyć temperaturę podłoża, temperaturę w pomieszczeniu i wilgotność względną powietrza. W przypadku niekorzystnego stosunku temperatury podłoża i otoczenia należy zastosować nadmuch gorącego powietrza, grzejniki, itp. W czasie utwardzania kolejnych powłok miejsce pracy zabezpieczyć przed zalaniem woda lub innymi chemikaliami oraz przed pyleniem i przeciągiem.

Gruntowanie podłoża:
Do gruntowania stosuje się kompozycję epoksydową EPIDIAN FLOOR G1. Przed użyciem składniki kompozycji dokładnie wymieszać w proporcji wagowej:

 • Epidian FLOOR G1    — 100 części wagowych
 • Utwardzacz U1 — 40 części wagowych

Jednorazowo przygotować porcje mieszaniny nie większe niż 3 kg. Czas przydatności do użycia około 10 minut. Roztwór gruntujący nanosić pędzlem, wałkiem lub przy pomocy gumowej rakli. Gruntowanie wykonać w taki sposób, aby na powierzchni podłoża nie tworzyły się widoczne skupiska roztworu gruntującego (powinien zostać całkowicie wchłonięty przez beton). Podłoża mało chłonne gruntować jednokrotnie, o większej chłonności dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakładać po utwardzeniu pierwszej. Zagruntowane podłoże pozostawić na 16-24 godz. w temperaturze ok. 20°C w celu utwardzenia.
Zużycie roztworu gruntującego: 0,2-0,4 kg/m2.
Optymalne warunki pracy to 20°C (nie niższa niż 15°C) i wilgotność względna powietrza do 65%. Przy wyższej wilgotności na utwardzonej powłoce mogą wystąpić zmętnienia, kraterowanie, kleistość. Szczególnie krytyczny wpływ na wygląd i jakość powłoki ma obniżenie temperatury podłoża podczas utwardzania poniżej temperatury punktu rosy. W przypadku wykonywania powłok wielowarstwowych kolejna warstwa w żadnym wypadku nie może być nakładana, jeśli temperatura podłoża jest niższa lub równa temperaturze punktu rosy.

Warstwa podstawowa:

Wymieszać dokładnie Epidian® FLOOR S1 (ze względu na możliwą sedymentację wypełniaczy), następnie wymieszać składniki kompozycji posadzkowej w proporcjach:

 • Epidian® FLOOR S1 — 100 cz. wag.
 • utwardzacz U1 — 25 cz. wag.

do momentu uzyskania jednorodnej masy.

Można stosować wiertarki o maksymalnej prędkości 400obr/min. Tworzenie się smug wskazuje, że masa jest niedostatecznie wymieszana, należy również zwracać uwagę czy jej część nie przylgnęła do ścian i dna naczynia. Zachować możliwie krótki, niezbędny czas mieszania od 3-5 minut (zbyt długie mieszanie powoduje silne napowietrzenie masy). Po wymieszaniu przelać mieszaninę do innego naczynia (najlepiej z polietylenu), ponownie wymieszać , po czym wylać na zagruntowaną
powierzchnię i równomiernie rozprowadzić na wymaganą grubość za pomocą szpachli zębatej lub rakli dystansowej. Świeżo naniesiona masę posadzkową starannie odpowietrzyć „wałkując” ją wałkiem kolczastym z twardego włosia lub tworzywa. Najlepiej przygotować niewielką porcje mieszaniny (około 10 kg). Jeżeli istnieje możliwość szybkiego przerobu, można przygotować
większą ilość mieszaniny do 50kg, stosując właściwe mieszarki (np. betoniarka z wymuszonym mieszaniem). Czas od momentu zmieszania składników do rozprowadzenia masy po podłożu nie
może przekroczyć kilkunastu minut.

Posadzka może być oddana do ruchu pieszego po 24 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy i upewnieniu się, że cała powierzchnia jest jednolicie utwardzona. Poddana pełnemu obciążeniu po 7 dniach . Pierwsze mycie po 14 dniach.

Czyszczenie narzędzi:

Wszelki sprzęt użyty do wykonania powłoki epoksydowej należy czyścić na bieżąco rozpuszczalnikiem typu ACETON – aby nie dopuścić do utwardzenia resztek kompozycji epoksydowej na narzędziach.
Wszelkie zanieczyszczenia należy usuwać na świeżo nie dopuszczając do utwardzenia.

Przykładowe kolory posadzek wg RAL:

do sklepu

posadzka cienkopowłokowa

Posadzka cienkopowłokowa – SYSTEM Floor C1

do sklepu

SYSTEM  EPIDIAN FLOOR C1

to prosty sposób wykonania umożliwia wykonanie posadzki we własnym zakresie

Posadzka posiada certyfikat PZH

Posadzka system FLOOR C1 przeznaczona jest do wykonywania cienkich (0,15-0,5 mm) posadzek na podłożu betonowym w celu zabezpieczenia betonu przed pyleniem oraz do uzyskania barwnych, trudno ścieralnych, estetycznych i łatwych do utrzymania w czystości posadzek odpornych na działanie m.in. wody, ługów, benzyny, oleju napędowego. Posadzki w systemie FLOOR C1 mogą być narażone na lekkie obciążenia ze strony pojazdów na ogumionych kołach.

 

System FLOOR C1 to cienkopowłokowa posadzka wykonywana metodą dwukrotnego malowania.

 

 • WARSTWA GRUNTUJĄCA: wykonana z kompozycji Epidian ® FLOOR G1 + Utwardzacz U1
 • WARSTWA PODSTAWOWA: wykonana z kompozycji Epidian® FLOOR C1 + Utwardzacz U1

 

kompozycja Epidian FLOOR G1:
Składnik A — Epidian FLOOR G1 , modyfikowana żywica epoksydowa o niskiej lepkości
Składnik B — Utwardzacz U1, modyfikowana amina cykloalifatyczna

kompozycja FLOOR C1:
Składnik A — Epidian FLOOR C1, modyfikowana żywica epoksydowa zawierająca pigmenty nieorganiczne i wypełniacze
Składnik B — Utwardzacz U1, modyfikowana amina cykloalifatyczna

Kolorystyka wg wzornika kolorów RAL


INSTRUKCJA WYKONANIA:

Przygotowanie podłoża:

Jednym z głównych czynników decydujących o jakości posadzki jest prawidłowo przygotowane podłoże betonowe o odpowiedniej wytrzymałości. Minimalna wytrzymałości na ściskanie powinna wynosić 25 MPa, a na rozciąganie 1,5 MPa. Podłoże musi być zabezpieczone przed wilgocią zgodnie z metodami stosowanymi w budownictwie. Świeży beton należy sezonować co najmniej 28 dni. Powierzchnia podłoża pod posadzkę musi być czysta, sucha (dopuszczalna zawartość wilgoci 4%) oraz chłonna (odpowiednio szorstka). Zanieczyszczenia takie, jak: stwardniały tynk, mleczko cementowe, reszki farby, substancje o działaniu antyadhezyjnym (oleje, tłuszcze, parafina, smary), należy dokładnie usunąć. Stosowane są różne metody oczyszczania powierzchni m.in.: śrutowanie, piaskowanie, wypalanie itp.
Po oczyszczeniu podłoże należy dokładnie odkurzyć (najlepiej odkurzaczem przemysłowym). Ubytki i nierówności podłoża zagruntować, wypełnić szpachlówką epoksydową i wyrównać, zachowując pewną szorstkość

Warunki utwardzania:

Temperatura i wilgotność powietrza w czasie przygotowania, nakładania i utwardzania kompozycji epoksydowych maja duży wpływ na jakość i właściwości wykonanej powłoki. Optymalne warunki pracy to temperatura 20°C (nie niższa niż 15°C) i wilgotność względna powietrza 65%. Przy wyższej wilgotności na utwardzonej powłoce mogą wystąpić zmętnienia, kwaterowanie, kleistość. Szczególnie krytyczny wpływ na wygląd i jakość powłoki ma obniżenie temperatury podłoża podczas utwardzania poniżej temperatury punktu rosy.
Tworzące się w tych warunkach krople kondensatu na powierzchni posadzki zdecydowanie obniżają również przyczepność. W przypadku wykonywania powłok wielowarstwowych kolejna warstwa w żadnym wypadku nie może być nakładana, jeżeli temperatura podłoża jest niższa lub równa temperaturze punktu rosy. Musi być wyższa o co najmniej 3 st.C. Przed rozpoczęciem prac posadzkowych należy zmierzyć temperaturę podłoża, temperaturę w pomieszczeniu i wilgotność względną powietrza. W przypadku niekorzystnego stosunku temperatury podłoża i otoczenia należy zastosować nadmuch gorącego powietrza, grzejniki, itp. W czasie utwardzania kolejnych powłok miejsce pracy zabezpieczyć przed zalaniem woda lub innymi chemikaliami oraz przed pyleniem i przeciągiem.

Gruntowanie podłoża:
Do gruntowania stosuje się kompozycję epoksydową EPIDIAN FLOOR G1. Przed użyciem składniki kompozycji dokładnie wymieszać w proporcji wagowej:

 • Epidian FLOOR G1    — 100 części wagowych
 • Utwardzacz U1 — 40 części wagowych

Jednorazowo przygotować porcje mieszaniny nie większe niż 3 kg. Czas przydatności do użycia około 10 minut. Roztwór gruntujący nanosić pędzlem, wałkiem lub przy pomocy gumowej rakli. Gruntowanie wykonać w taki sposób, aby na powierzchni podłoża nie tworzyły się widoczne skupiska roztworu gruntującego (powinien zostać całkowicie wchłonięty przez beton). Podłoża mało chłonne gruntować jednokrotnie, o większej chłonności dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakładać po utwardzeniu pierwszej. Zagruntowane podłoże pozostawić na 16-24 godz. w temperaturze ok. 20°C w celu utwardzenia.
Zużycie roztworu gruntującego: 0,2-0,4 kg/m2.
Optymalne warunki pracy to 20°C (nie niższa niż 15°C) i wilgotność względna powietrza do 65%. Przy wyższej wilgotności na utwardzonej powłoce mogą wystąpić zmętnienia, kraterowanie, kleistość. Szczególnie krytyczny wpływ na wygląd i jakość powłoki ma obniżenie temperatury podłoża podczas utwardzania poniżej temperatury punktu rosy. W przypadku wykonywania powłok wielowarstwowych kolejna warstwa w żadnym wypadku nie może być nakładana, jeśli temperatura podłoża jest niższa lub równa temperaturze punktu rosy.

Warstwa podstawowa:

Wymieszać dokładnie Epidian® FLOOR C1 (ze względu na możliwą sedymentację wypełniaczy), następnie wymieszać składniki kompozycji posadzkowej w proporcjach:

 • Epidian® FLOOR C1 — 100 cz. wag.
 • utwardzacz U1 — 25 cz. wag.

do momentu uzyskania jednorodnej masy.

Jednorazowo przygotowywać porcje kompozycji nie większe niż 6 kg. Czas przydatności do użycia to około 15 minut.
Można stosować wiertarki o maksymalnej prędkości 400obr/min. Tworzenie się smug wskazuje, że masa jest niedostatecznie wymieszana, należy również zwracać uwagę czy jej część nie przylgnęła do ścian i dna naczynia. Zachować możliwie krótki, niezbędny czas mieszania od 3-5 minut (zbyt długie mieszanie powoduje silne napowietrzenie masy).
Mieszaninę przelać do innego naczynia, ponownie wymieszać, po czym nanosić na zagruntowany beton przy pomocy wałka lub pędzla malarskiego. Nałożoną warstwę pozostawić do utwardzenia przez 24 godz. w temp. 20°C. Po upływie tego czasu oraz stwierdzeniu, że żywica się utwardziła, powierzchnię lekko zmatowić drobnym papierem ściernym w celu usunięcia zanieczyszczeń powierzchni, dokładnie odkurzyć i nałożyć drugą warstwę w identyczny sposób jak pierwszą. Pozostawić do utwardzenia.

Posadzka może być oddana do ruchu pieszego po jej utwardzeniu, jednak nie wcześniej niż po 24 godzinach. Posadzka osiąga pełną wytrzymałość mechaniczną po 7 dniach, natomiast pełną odporność chemiczną po 14 dniach od wykonania. Pierwsze mycie posadzki epoksydowej może być wykonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnej odporności chemicznej tj. po 14 dniach licząc od wykonania ostatniej warstwy posadzki.

Zużycie
Epidian FLOOR C1 + Utwardzacz U1 przy jednokrotnym nałożeniu (grubość warstwy 0,15÷0,25 mm) — ok. 0,2÷0,3 kg/m2.

Czyszczenie narzędzi:

Wszelki sprzęt użyty do wykonania powłoki epoksydowej należy czyścić na bieżąco rozpuszczalnikiem typu ACETON – aby nie dopuścić do utwardzenia resztek kompozycji epoksydowej na narzędziach.
Wszelkie zanieczyszczenia należy usuwać na świeżo nie dopuszczając do utwardzenia.

Przykładowe kolory posadzek wg RAL:

 

 

do sklepu

Utwardzacze

Utwardzacze:

do sklepu

Utwardzacze do żywic epoksydowych są związkami chemicznymi, które w wyniku reakcji chemicznych powodują przestrzenne usieciowanie żywic, nadając jej cechy kleju, syciwa lub tworzywa chemoutwardzalnego. Utwardzacze typu: pierwszorzędowe i drugorzędowe dwuaminy, wieloaminy alifatyczne i aromatyczne, polimerkaptany zawierające aktywne atomy wodoru reagują tylko z grupami epoksydowymi. Natomiast bezwodniki kwasowe reagują także z grupami wodorotlenowymi, dzięki czemu gęstość usieciowania utwardzonej żywicy jest znacznie większa. Do utwardzania żywic epoksydowych stosuje się także utwardzacze nie zawierające czynnych atomów wodoru, które powodują polimeryzację jonową. Są to kwasy i zasady typu Lewisa, np.: fluorek boru i aminy trzeciorzędowe.

Utwardzacz ET Jest utwardzaczem do ciekłych żywic epoksydowych i kompozycji na ich bazie. Można stosować go do utwardzania kitów i szpachlówek epoksydowych, posadzkowych mas wylewowych, roztworów gruntujących, klejów epoksydowych itp., jako zamiennik Utwardzacza T. Jego stosunkowo niska lepkość znakomicie ułatwia operację mieszania z żywicami epoksydowymi.

do sklepu

Utwardzacz IDA Stosowany jest głównie do utwardzania mas posadzkowych. Dzięki niemu uzyskuje się powierzchnię o doskonałej gładkości i wysokim połysku. Posadzki te mają również dobre właściwości mechaniczne i chemoodporne. Utwardzacz IDA może być również stosowany do utwardzania niskocząsteczkowych żywic epoksydowych Epidian ® 5 i 6.

do sklepu

Utwardzacz KT Stosuje się go głównie do utwardzania Epidianu ® 607 przeznaczonego do przygotowania kompozycji posadzkowych z dodatkiem kruszywa.

do sklepu

Utwardzacz PAC Kompozycje żywic epoksydowych z Utwardzaczem PAC znajdują zastosowanie do łączenia elementów narażonych na odkształcenie, np.:

 • do klejenia cienkich blach,
 • łączenia gumy z metalem,
 • jako modyfikowane popularne kleje do codziennych zastosowań w gospodarstwie domowym
 • w kompozycjach do zalewania elementów w elektrotechnice i elektronice.

do sklepu

Utwardzacz Z-1 Stosuje się go przede wszystkim w kompozycjach z małocząsteczkowymi żywicami epoksydowymi oraz przetworami na ich bazie oraz utwardzania systemu posadzkowego 562.

Opakowania: 0,1kg, 1kg, 5kg, 20kg oraz 200kg.

do sklepu

Utwardzacz TFF Utwardzacz TFF znajduje zastosowanie przy utwardzaniu kompozycji epoksydowych przeznaczonych dla budownictwa, gdzie prowadzi się prace w warunkach obniżonej temperatury, często przy wysokiej wilgotności. Dobra chemoodporność takich kompozycji w wielu środowiskach agresywnych kwalifikuje utwardzacz TFF do utwardzania wykładzin antykorozyjnych w przemyśle. Pozytywna ocena higieniczna pozwala na stosowanie go do różnego typu powłok epoksydowych [np.: posadzki] w pomieszczeniach użyteczności publicznej i branży żywnościowej [mleczarnie, zakłady mięsne]. Utwardzacz TFF może być używany w miejsce utwardzacza Akfanil 50 we wszystkich tych zastosowaniach, w których jego duża reaktywność jest korzystna w procesie przetwarzania.

Uwaga! Ze względu na dużą reaktywność Utwardzacza TFF należy przygotować mieszaninę żywicy z utwardzaczem w proporcjach możliwych do przerobu w ciągu kilku minut.

do sklepu

Utwardzacz U1

do sklepu

 • do  utwardzania kitów
 • do  utwardzania posadzkowych mas wylewowych
 • do  utwardzania roztworów gruntujących
 • do  utwardzania klejów epoksydowych
 • itp.

Utwardzacz MTB

do sklepu

znajduje zastosowanie przy utwardzaniu kompozycji epoksydowych przeznaczonych dla budownictwa, gdzie prowadzi się prace w warunkach obniżonej temperatury, często przy wysokiej wilgotności. Dobra chemoodporność takich kompozycji w wielu środowiskach agresywnych kwalifikuje utwardzacz MTB do utwardzania wykładzin antykorozyjnych w przemyśle.

Kleje, syciwa, zalewy, spoiwa

Kleje, syciwa, zalewy, spoiwa:

do sklepu

                 nazwa                                                                  zastosowanie
Epidian® 52
do sklepu
 • jako klej,
 • do wytwarzania laminatów,
 • w elektronice jako masa zalewowa po dodaniu wypełniaczy takich jak: mączka kwarcowa, mączka porcelanowa, mączka steatytowa
Epidian® 53
do sklepu
 • klejenie „na zimno” metali szkła, ceramiki itp.,
 • łączenie wielu konstrukcji sztywnych, gdyż spoina jest mało odporna na odkształcenia,
 • zalewanie kondensatorów, oporników, złącz, końcówek kablowych, a także całych podzespołów w elektronice, tele-i radiotechnice ze względu na doskonałe właściwości elektroizolacyjne
 • z wypełniaczami do odlewania modeli,
 • wytwarzania laminatów z włókna szklanego,
Epidian® 57
do sklepu
 • klejenie na zimno metali, szkła, ceramiki termoutwardzalnych tworzyw sztucznych, skóry,
Epidian® 450
do sklepu
Uniwersalne spoiwo do sporządzania kompozycji z wypełniaczami, Syciwo do tkanin i mat szklanych
Epidian® 505
do sklepu
Uniwersalne spoiwo do sporządzania kompozycji z wypełniaczami, Syciwo do tkanin i mat szklanych
Epidian® 601
do sklepu
 • Do impregnacji,
 • do wytwarzania laminatów,
 • do sporządzania kompozycji z wypełniaczami,
 • do sporządzania powłok bezrozpuszczalnikowych
Epidian® 6011
do sklepu
 • Do impregnacji betonu, iniekcji, wykonywania laminatów epoksydowo – szklanych oraz powłok zabezpieczających w zbiornikach betonowych i stalowych. Posiada atest do wody pitnej (z utwardzaczem IDA)
Epidian® 607
do sklepu
 • Do impregnacji,
 • do wytwarzania laminatów,
 • do sporządzania kompozycji z wypełniaczami,
 • do sporządzania powłok bezrozpuszczalnikowych
Epidian® 624
do sklepu
Do impregnacji betonu, iniekcji, wykonywania laminatów epoksydowo – szklanych oraz powłok zabezpieczających w zbiornikach betonowych i stalowych. Posiada atest do wody pitnej (z utwardzaczem IDA)
Epidian® 62
do sklepu
                           zamiennik Epidianu 51, Epidianu 61

 • do klejenia metalu, szkła, ceramiki.
 • wytwarzania laminatów z włókna szklanego
 • klejenia różnych elementów w optyce, radiotechnice i lotnictwie
 • Do wykonywania odlewów konstrukcyjnych, elektrotechnicznych.
 • Do wykonywania kitów i szpachli.
 Epidian® 560
do sklepu
 •  Do impregnacji betonu
Epidian® 652
do sklepu
 • do impregnacji, wzmacniania betonu
 • do iniekcji
 • do gruntowania betonowego podłoża w systemach posadzkowych
 • z barwionym piaskiem kwarcowym do wykonywania posadzek w systemie szpachlowym i jastrychów betonowych
 • z barwionym piaskiem kwarcowym do wykonywania „kamiennych dywanów”
 • z piaskiem kwarcowym do uzupełniania i napraw posadzek
 • do wykonywania powłok bezrozpuszczalnikowych
Epidian® DECO
do sklepu
 • do odlewania transparentnych, dekoracyjnych przedmiotów
 • do zalewania przedmiotów w transparentnej żywicy
 • do wykonywania dekoracyjnych przedmiotów na bazie drewna i transparentnych lub kolorowych kompozycji żywicznych
 • do zalewania „kanionów” w blatach dekoracyjnych
 • do wylewania powierzchni i blatów drewnianych

do sklepu

Wylewki

Wylewki posadzkowe:

Żywice epoksydowe są tworzywem, na bazie którego wykonuje się najmocniej eksploatowane części każdego budynku, czyli posadzki. Wykorzystano szczególnie własności tych żywic, a mianowicie:

 • dobrą przyczepność do podłoża,
 • dobrą wytrzymałość mechaniczną,
 • odporność na działanie wilgoci,
 • mały skurcz przy utwardzaniu.

Należy jednak zdawać sobie sprawę, że na końcowy efekt, czyli doskonałą jakość posadzki epoksydowej składa się kilka ważnych czynników:

 1. Układ żywice epoksydowa — utwardzacz. Układ żywica — utwardzacz tzw. spoiwo, do którego wprowadza się wypełniacze, barwniki itp. Dokładne odmierzenie proporcji i wymieszanie składników.
 2. Wypełniacze i środki pomocnicze. Żywica jest najczęściej modyfikowana w kierunku obniżenia lepkości, regulowania czasu użytkowania, czyli poprawy wytrzymałości. Rodzaj wypełniaczy i ich ilość zależy od wymagań stawianych posadzce.
 3. Przygotowanie podłoża. Jednym z głównych czynników decydujących o jakości posadzki jest prawidłowo przygotowane podłoże betonowe o odpowiedniej wytrzymałości. Beton przeznaczony pod posadzkę musi być utwardzony. Minimalna wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić 25 MPa, a na rozciąganie 1,5 MPa. Podłoże musi być zabezpieczone przed wilgocią zgodnie z metodami stosowanymi w budownictwie. Świeży beton należy sezonować co najmniej 28 dni. Powierzchnia podłoża pod posadzkę musi być czysta, sucha (dopuszczalna zawartość wilgoci 4%) oraz chłonna (odpowiednio szorstka). Zanieczyszczenia takie jak: stwardniały tynk, mleczko cementowe, resztki farby, substancje o działaniu adhezyjnym (oleje, tłuszcze, parafina, smary), należy dokładnie usunąć. Stosowane są różne metody oczyszczania powierzchni: śrutowanie, piaskowanie, wypalanie itp. Po oczyszczeniu podłoże należy dokładnie odkurzyć. Ubytki i nierówności podłoża zagruntować, wypełnić szpachlówką epoksydową i wyrównać, zachowując pewną szorstkość,zwiększającą przyczepność nakładanej powłoki.
 4. Warunki utwardzania. Temperatura i wilgotność powietrza w czasie przygotowania, nakładania i utwardzania kompozycji epoksydowych mają duży wpływ na jakość i właściwości wykonanej posadzki. Optymalne warunki pracy to temperatura 20 oC / nie niższa niż 15 oC / i wilgotność względna powietrza do 65%. Przy wyższej wilgotności na utwardzonej powłoce mogą wystąpić zmętnienia, kraterowanie, kleistość. Szczególnie krytyczny wpływ na wygląd i jakość powłoki ma obniżenie temperatury podłoża podczas utwardzania poniżej punktu rosy. Temperatura podłoża musi być wyższa od temperatury punktu rosy o co najmniej 3oC. W czasie utwardzania kolejnych powłok miejsce pracy zabezpieczyć przed zalaniem wodą, lub innymi chemikaliami oraz przed zapyleniem i przeciągiem.

 

Utwardzone żywice epoksydowe odznaczają się następującymi cennymi właściwościami:

 • minimalnym skurczem podczas utwardzania,
 • możliwością utwardzania w temperaturze pokojowej,
 • doskonałą przyczepnością do większości materiałów takich jak: metale, szkło, ceramika, drewno itp,
 • dobrymi właściwościami mechanicznymi i odpornością na działanie wielu czynników chemicznych,
 • doskonałymi właściwościami dielektrycznymi.

 

SYSTEMY POSADZKOWE:

Posadzka epoksydowa cienkopowłokowa:
Epidian FLOOR C1

Posadzka system FLOOR C1 przeznaczona jest do wykonywania cienkich (0,15-0,5 mm) posadzek na podłożu betonowym w celu zabezpieczenia betonu przed pyleniem oraz do uzyskania barwnych, trudno ścieralnych, estetycznych i łatwych do utrzymania w czystości posadzek odpornych na działanie m.in. wody, ługów, benzyny, oleju napędowego. Posadzki w systemie FLOOR C1 mogą być narażone na lekkie obciążenia ze strony pojazdów na ogumionych kołach.

do sklepu

Posadzka epoksydowa samopoziomująca:
EPIDIAN Floor S1

SYSTEM POSADZKOWY EPIDIAN®FLOOR S1 przeznaczony jest do stosowania w obiektach budownictwa przemysłowego, w tym również branży żywnościowej, a także w pomieszczeniach mieszkalnych.

do sklepu

Epidian FLOOR Q

Posadzka Epidian®Floor Q na bazie bezbarwnej żywicy i kolorowego piasku kwarcowego. przeznaczona jest do stosowania wewnątrz obiektów budownictwa przemysłowego, w tym również branży żywnościowej (hale fabryczne, magazyny, hurtownie, chłodnie, pomieszczenia techniczne i socjalne). Może być stosowana w pomieszczeniach narażonych na duże obciążenia wywołane ruchem pojazdów na kołach ogumionych.

do sklepu

System FLAKES

Cienkopowłokowy dekoracyjny system posadzkowy z dodatkiem kolorowych płatków akrylowych. Przeznaczony do wykonywania cienkich (do 1,0mm) posadzek na podłożu betonowym w pomieszczeniach narażonych na lekkie obciążenia np: garaże; pomieszczenia socjalne; techniczne i gospodarcze.


do sklepu

System DRENAŻOWY

SYSTEM DRENAŻOWY przeznaczony jest do:
– wykonywania powłok bez konieczności tworzenia dodatkowych odpływów,
– pokrywania nawierzchni takich jak: ścieżki rowerowe, schody, zabezpieczenia drzew (korzeni), ścieżek rowerowych i spacerowych, tarasów przydomowych.

do sklepu

Linia EXPERT – posadzka antyelektrostatyczna (System 562) –  grubość posadzki 3-5mm

właściwości utwardzonej posadzki:

 • powłoka antyelektrostatyczna, odprowadzająca ładunki elektryczne
 • wysoka odporność chemiczna
 • odporność na średnie obciążenia mechaniczne
 • zapobieganie pyleniu
 • wodoszczelność
 • zwiększona odporność na ścieranie
 • łatwa w utrzymaniu czystości.

do sklepu

Epidian

Żywice epoksydowe – Epidian – żywice podstawowe

do sklepu

Podstawowe żywice epoksydowe to:

 • epidian ® 010
 • epidian ® 011
 • epidian ® 012
 • epidian ® 1
 • epidian ® 2
 • epidian ® 4
 • epidian ® 5
 • epidian ® 6

Otrzymuje się je głównie przez kondensację dwuhydroksydwufenylopropanu z epichlorochydryną w środowisku alkalicznym lub w tzw. metodzie pośredniej zwanej również metodą stopową. Są niemodyfikowanymi żywicami stuprocentowymi (bez dodatków, tj. rozpuszczalników, rozcieńczalników, wypełniaczy itp.). W zależności od stosunków molowych substratów oraz parametrów kondensacji powstają poszczególne typy żywic różniące się między sobą wielkością cząsteczki oraz ilością reaktywnych grup epoksydowych i hydroksylowych. Wielkością charakterystyczną dla żywic epoksydowych jest tzw. liczba epoksydowa, która określa zawartość grup epoksydowych w 100g żywicy i ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia właściwej ilości utwardzacza. Małocząsteczkowe Żywice epoksydowe typu:

Epidian® 2, Epidian® 4, Epidian® 5, Epidian® 6
są lepkimi cieczami,

a żywice wysokocząsteczkowe typu:

Epidian® 010, Epidian® 011, Epidian® 012, Epidian® 014, Epidian® 1
są ciałami stałymi.

Utwardzone żywice epoksydowe odznaczają się następującymi cennymi właściwościami:

 • minimalnym skurczem podczas utwardzania,
 • możliwością utwardzania w temperaturze pokojowej,
 • doskonałą przyczepnością do większości materiałów takich jak: metale, szkło, ceramika, drewno itp,
 • dobrymi właściwościami mechanicznymi i odpornością na działanie wielu czynników chemicznych,
 • doskonałymi właściwościami dielektrycznymi.

Podstawowe żywice epoksydowe dzięki tak korzystnemu zespołowi właściwości znalazły wiele zastosowań w formie niemodyfikowanej, jak również dzięki możliwościom modyfikacji stanowią bazę do przerobu na różne kompozycje, jak: kleje, kity i szpachlówki, lakiery, kompozycje do zalewania i impregnacji, wylewki posadzkowe.

Zastosowanie podstawowych żywic epoksydowych:

epidian ® 0,10   – do sklepu

epidian ®0,11   – do sklepu

epidian ® 0,12   – do sklepu

 

stosowane głównie do produkcji:

 • farb proszkowych nakładanych elektrostatycznie, stanowiących doskonałe pokrycie ochronne na różnego rodzaju elementy,
 • do wytwarzania chemoodpornych materiałów powłokowych

 

epidian ® 1   – do sklepu

stosowany do:

 • lakierów chemoodpornych do powlekania zbiorników i rurociągów,
 • lakierów elektroizolacyjnych dla tele- i radiotechniki,
 • klejów do metali utwardzanych na gorąco.

 

epidian ® 2  – do sklepu

 

stosowany:

 • jako spoiwo doprodukcji kompozycji utwardzanych na gorąco,
 • do celów elektrotechnicznych
 • do celów konstrukcyjnych

 

epidian ® 4 – do sklepu

stosowany:

 • do produkcji kitów i spoiw
 • do kompozycji chemoodpornych

 

epidian ® 5 – do sklepu

epidian ® 6 – do sklepu

stosowane głównie do produkcji:

więcej

 • różnego rodzaju chemoodpornych lakierów i emalii bezrozpuszczalnikowych,
 • spoiw i syciw,
 • klejów utwardzanych na zimno przeznaczonych do: łączenia szkła, metali, ceramiki i tworzyw termoutwadzalnych,
 • kompozycji epoksydowych mających zastosowanie przy wytwarzaniu laminatów epoksydowo — szklanych do celów elektroizolacyjnych i konstrukcyjnych, jako komponent do wytwarzania mas posadzkowych.