Posadzka antyelektrostatyczna

POSADZKA ANTYELEKTROSTATYCZNA – system 562

do sklepu

W skład systemu posadzkowego 562 wchodzą:

  • Epidian® 6011 + utwardzacz ET – proporcje (100/18) (gruntowanie podłoża)
  • Suszony piasek kwarcowy (warstwa polepszająca przyczepność)
  • Epidian® 562 + utwardzacz Z-1 – proporcje (100/05)  (warstwa podstawowa)

 

Zużycie (posadzka o grubości 3mm):

 

GRUNTOWANIE Epidian® 6011
0,16 do 0,33 kg/m2 + utwardzacz ET
Piasek kwarcowy ok. 1,5 kg/m2  
WARSTWA PODSTAWOWA Epidian® 562 ok. 4,28 kg/m2 + utwardzacz Z-1

 

 

EPIDIAN®  562

 

Epidian® 562 należy nanosić na zagruntowane podłoże

Preparat gruntujący – Epidian® 6011 + utardzacz ET

Epidian® 6011 może służyć jako grunt, a także jako spoiwo do piasku kwarcowego (szpachla do ubytków w posadzce, lub masa do wykonania cokolika).

 

SYSTEM 562 – POSADZKA ANTYELEKTROSTATYCZNA

 

Wyrób pasiada ATEST PZH

 

Skład:

Składnik A — modyfikowana żywica epoksydowa – Epidian® 562 (z wypełniaczami),
Składnik B — poliamina alifatyczna – utwardzacz Z-1.

 

Do utwardzania w temperaturze pokojowej stosuje się:

Składnik AEpidian® 562: 100 cz. wag.
Składnik Butwardzacz Z-1:  5 cz. wag.

Przed użyciem składniki należy dokładnie wymieszać

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczona jest do stosowania w obiektach, w których istnieje zagrożenie wybuchowe i pożarowe, np.: hale produkcyjne, malarnie, magazyny materiałów łatwo palnych itp. Zalecany jest także do pomieszczeń w których wymagana jest posadzka nie gromadząca ładunków elektrycznych.

 

Wygląd posadzki
Prawidłowo wykonana posadzka wg instrukcji powinna mieć równą, lekko matową powierzchnię o czarnej barwie.
Właściwości elektrostatyczne i zużycie masy
Posadzki wykonane z Epidianu® 562 nie iskrzą i nie gromadzą ładunków elektrycznych na powierzchni. Po zagruntowaniu, a przed wylaniem powłoki przewodzącej ładunki z Epidianu® 562 z utwardzaczem Z-1 należy zamontować siatkę z taśmy miedzianej lub aluminiowej odprowadzającej ładunki (układ uziemiający powinien wykonać specjalista elektryk).

WYKONANIE:

Na zagruntowanej powierzchni należy wykonać instalację odprowadzającą ładunki elektryczne do uziemienia (zamocować siatkę miedzianą lub samoprzylepną taśmę miedzianą). Instalację uziemiającą winien wykonać uprawniony elektryk. Sładniki kompzycji posadzkowej wymieszać w proporcjach:

  • Epidian® 562 — 100 cz. wag.
  • utwardzacz Z-1 — 5 cz. wag.

Operację mieszania wykonać w następujący sposób:
Do wymieszanej, barwnej żywicy dodać odpowiednią ilość utwardzacza i mieszać mieszadłem wolnoobrotowym do momentu uzyskania jednorodnej masy. Można stosować wiertarki o maksymalnej prędkości do 400 obr/min. Tworzenie się smug wskazuje, że masa jest niedostatecznie wymieszana. Należy zwracać uwagę, czy masa jest jednorodna, tj. czy nie zmieszana żywica nie przylgnęła do ścian i dna naczynia. Zachować możliwie krótki okres mieszania 3-5 minut (zbyt długie mieszanie powoduje silne napowietrznienie masy).

Po wymieszaniu przelać mieszaninę do innego naczynia (najlepiej z polietylenu), ponownie wymieszać, po czym wylać na zagruntowaną powierzchnię i równomiernie rozprowadzić na wymaganą grubość za pomocą kielni, szpachli lub rakli dystansowej.

Świeżo naniesioną masę posadzkową starannie odpowietrzyć “wałkując” ją wałkiem z twardego włosia lub tworzywa. Najlepiej przygotować niewielkie porcje mieszaniny (ok. 10 kg). Jeżeli istnieje możliwość szybkiego przerobu, można przygotować większą ilość mieszaniny do 50 kg, stosując odpowiednie mieszarki. Czas od momentu zmieszania składników do rozprowadzenia masy na podłożu nie może przekraczać kilkunastu minut.

 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Jednym z głównych czynników decydujących o jakości posadzki jest prawidłowo przygotowane podłoże betonowe o odpowiedniej wytrzymałości. Jego minimalna wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić 25 MPa, a na rozciąganie 1,5 MPa. Podłoże musi być zabezpieczone przed wilgocią zgodnie z metodami stosowanymi w budownictwie. Świeży beton należy sezonować co najmniej 28 dni. Powierzchnia podłoża pod posadzkę musi być czysta, sucha (dopuszczalna zawartość wilgoci 4%) oraz chłonna (odpowiednio szorstka). Należy dokładnie usunąć zanieczyszczenia takie, jak: stwardniały tynk, mleczko cementowe, resztki farby oraz substancje o działaniu antyadhezyjnym (oleje, tłuszcze, parafina, smary). Stosowane są różne metody oczyszczania powierzchni m.in.: śrutowanie, piaskowanie, wypalanie itp. Po oczyszczeniu podłoże należy dokładnie odkurzyć (najlepiej odkurzaczem przemysłowym). Ubytki i nierówności podłoża zagruntować, wypełnić i wyrównać szpachlówką epoksydową, zachowując pewną szorstkość, zwiększającą przyczepność nakładanej powłoki.

DANE TECHNICZNE:

Właściwości fizyczne posadzek

Właściwości

SYSTEM 562

Gęstość w stanie nieutwardzonym (g/cm3) 1,45-1,55
Skurcz liniowy (%) ≤ 0,20
Wytrzymałość na zginanie (MPa) ≥ 25
Wytrzymałość na ściskanie (MPa) ≥ 50
Twardość metodą ściskania kulki (MPa) ≥ 100
Odporność na uderzenia metodą pośrednią (mm2) ≤ 100
Odporność na ścieranie: tarczą Boehmego (cm3/50 cm2) ≤ 25
Odporność na ścieranie: udarowe (aparat RS-1) (liczba obrotów) 5000
Współczynnik tarcia kinetycznego dla powierzchni suchej ≥ 0,24
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej* (1/°C) ≤ 4,5 ·10-5
Przyczepność do betonu (MPa) ≥ 1,2
Nasiąkliwość wodą po 28 dniach (%) ≤ 2,0
Klasyfikacja ogniowa wyrobu trudno zapalny
Opór upływu Ru (przy grubości 5 mm) (Ω) ≤ 1·106

* w zakresie temperatur 0-40°C

 

Chemoodporność posadzek wykonanych na bazie Epidianu® 562

Chemoodporność/ metoda badań

Próbki sezonowano przez okres 14 dni w temperaturze pokojowej (ok. 20°C). Następnie całkowicie zanurzono w agresywnych roztworach na 1 miesiąc, oceniając wpływ poszczególnych mediów na zmianę masy próbki i jej wygląd.

Kryteria oceny odporności chemicznej próbki

‚+’ — odporność bardzo dobra (dopuszczalne lekkie zmatowienie),
‚±’ — odporność średnia (dopuszczalna nieznaczna zmiana barwy i zmatowienie),
‚—’ — brak odporności (duże zmiany barwy, uszkodzenie struktury).

Środowisko SYSTEM 562
Kwas solny 10% +
Kwas solny stężony b.d.
Kwas azotowy 10% +
Kwas siarkowy 20% +
Kwas fosforowy 10% b.d.
Kwas octowy 5% +
Wodorotlenek sodu 10% +
Wodorotlenek sodu 30% b.d.
Amoniak 10% +
Sól kuchenna 20% +
Alkohol etylowy 45% +
Alkohol etylowy 96% b.d.
Ksylen +
Benzyna +
Fenol, roztwór 1% +
Woda wodociągowa +

Produkty w oryginalnych fabrycznych opakowaniach.

Jakość gwarantowana aktualnym atestem producenta.

do sklepu

BHP:

Posadzki epoksydowe po utwardzeniu są fizjologicznie obojętne dla organizmu ludzkiego. Składniki masy posadzkowej i roztworu gruntującego w stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia. U osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać uczulenia. Podczas wykonywania posadzek epoksydowych należy zachować szczególne środki ostrożności. Pomieszczenia w których przygotowuje się i wylewa masy podłogowe muszą być dobrze wentylowane, zwłaszcza jeżeli są małe. Pracownicy powinni używać: ubrania, buty, okulary i rękawice ochronne.

W przypadku polania skóry (szczególnie niebezpieczne są utwardzacze) należy natychmiast oblane miejsce zmyć wodą, następnie wodą z mydłem i natłuścić kremem. Skórę zabrudzoną masą żywiczną należy natychmiast oczyścić i zmyć wodą, a następnie wodą z mydłem i natłuścić kremem. W przypadku wystąpienia uczulenia, udać się do lekarza. Przy pracy z kompozycjami posadzkowymi muszą być ściśle przestrzegane przepisy przeciwpożarowe. W pobliżu stanowiska pracy nie wolno używać otwartego ognia (zakaz palenia tytoniu). Instalacja oświetleniowa i wentylacja może być używana tylko w wykonaniu przeciwwybuchowym. Składniki mas posadzkowych są środkami szkodliwymi i nie mogą dostać się do kanalizacji i wód gruntowych.